بررسی 1xBet India (2022)

1xBetیکوبسایتآنلاینبازیوکتابورزشیاست. اینسایتدرسال 2007 توسط 1xCorp N.Vراهاندازیشد. سایتبازیایمنوامناستزیراتوسطدولتکوراسائوتنظیممیشودودارایمجوزCuracao eGamingاستکهیکیازمعتبرترینمجوزهااست. اینقمارمسئولانهراترویجمیکندوبهافرادزیر 18 سالاجازهنمیدهدکهبهعنوانبازیکندروبسایتثبتنامکنند.

بیشازپنجسالاستکهدربازاروجوددارد. تعدادزیادیکاربرازسراسرجهاندارد. اینوبسایتبهبیشاز 50 سایت وان ایکس بت زبانموجوداستکهبهبازیکنانبینالمللیخوداجازهمیدهدتاباحداکثرسهولتبهوبسایتدسترسیداشتهباشند. اینیکوبسایتآسانبرایپیمایشدارد،بااینحال،درابتدابهدلیلشلوغیبازارهایمختلفورزشوشرطبندیدرصفحهاصلی،میتواندبسیارزیادبهنظربرسد.

1xBetدرچندسالگذشتهموردبحثوجدلبودهاست. چندتحقیقدرموردعدمپرداختیاتأخیردرپرداختبردهایبازیکناندرحالانجاماست. صرفنظرازاینجنجالها،اینوبسایتفعالاستوآخرینبازارهایورزشیوشرطبندیرابههمهبازیکنانخودارائهمیدهد.

کتابورزشی 1xBet

امیدوارکنندهترینجنبه 1xBetکتابورزشیآناست. اینوبسایتدردرجهاولبررویشرطبندیورزشیتمرکزداردوهرروزبیشاز 1000 رویدادورزشیراارائهمیدهد. ورزشهایموجودبرایشرطبندیدر 1xBetعبارتنداز – کریکت،فوتبال،بسکتبال،هاکی،بوکس،تنیسرویمیز،والیبال،گلف،بیسبال،هاکیروییخ،هندبال،تنیس،پرشبااسکی،واترپلووغیره.

چندینورزشالکترونیکیمانندبازی‌هایمبارزه‌ای،بازی‌هایکارتی،بازی‌هایورزشیوشوترهابرایشرط‌بندیدردسترسهستند. یکصفحهاختصاصیبرایشرطبندیکریکتوجودداردکهمحبوبیتگستردهورزشدربینبازیکنانهندیوهمچنینبینالمللیرابیانمیکند.

تنوعقابلتوجهیازبازارهایشرطبندیدر 1xBetموجوداست. بازیکنانمی‌توانندازمیانمحبوب‌ترینبازارهامانندامتیازصحیح،بیش/کمتر،هندیکپاروپایی،دورهبازی،تیمبرایاولینامتیازوموارددیگرانتخابکنند. 1xBetشانسهایرقابتیرادرچنینبازارهاییارائهمیدهد. اگربازیکنیبخواهدتجربهشرط‌بندیرابزرگ‌ترکند،می‌تواندبه «مسابقه‌هایروز» 1xBetمراجعهکند،جاییکهمسابقاتانتخابیباشرط‌بندیافزایشیافتهوشانسافزایشیافتهدردسترسهستند.

یکیدیگرازویژگیهاییکه 1xBetراموردعلاقهبسیاریازبازیکنانقرارمیدهد،نمایشپخشزندهمسابقاتاست. بازیکنانمیتوانندمسابقهواقعیرارویهمانصفحهایکهجدولشرطبندیرانشانمیدهد،ببینند.

تبلیغاتوجوایز 1xBet

درستمانندانواعزیادیازبازارهایورزشیوشرطبندی،پیشنهاداتتبلیغاتیوپاداشهایشرطبندیزیادیبرایکاربران 1xBetموجوداست. مسابقات،جک‌پات‌ها،بازگشتنقدی،گرنداسلموموارددیگروجوددارد. بازیکنانجدیدمیتوانندپاداشخوشامدگوییارائهشدهتوسط 1xBetرادریافتکنند. هرزمانکهبازیکنیبرایاولینباردروبسایتثبتنامکندواولینواریزخودراانجامدهد،میتواندیکمسابقه 100% سپردهتاسقف 20000 روپیهدریافتکند.

حداقلسپردهایکهبایدبرایدریافتاینجایزهانجامشود 75 INRاست. پاداشباید 5 باردرشرطهایانباشتهشرطبندیشود،باهرشرطانباشتهحداقلسهرویداد (هرکدامباضریبکمتراز 1.40). پسازتسویهتمامشرط‌بندی‌ها،بازیکنانمی‌توانندپاداشرابرداشتکنندیاازآنبرایشرط‌بندیدرکازینواستفادهکنند.

کازینو 1xBet

لابیبازی 1xBetبهاندازهکتابورزشیآنامیدوارکنندهاست. بازیکنانمی‌توانندهمهبازی‌هایمحبوبرادردسته‌هایمختلفماننداسلات،بازی‌هایرومیزی،مگا‌وی،دراپ‌هاوبرنده‌هاوموارددیگرپیداکنند. همهاینبازیهاتوسطبرخیازسازندگانبازیهایپیشرفتهمانندPG Soft،Amatic، Pragmatic،BetSoft،Wazdan، Habanero، Booming Games، Red Tiger،Fugaso، Tom Horn، Evolution، Big Time Gaming،Nolimit City،Netgameوبیشتر.

دردستهاسلاتها،همبازیهایجدید (مانندReels of RioوHades’ Inferno) وهمبازیهایمحبوبهمیشه (مانندCash VoltوCandy Crush) وجوددارد. بازیکنانیکهازبازیهایرومیزیلذتمیبرندمیتوانندتمهایمختلفموجودبرایرولت،بلکجک،پوکروباکاراتراامتحانکنند.

یکیازویژگی‌هایمنحصربه‌فرد 1xBet، 1xGamesاستکهمجموعه‌ایچشمگیرازبازی‌هایآرکیدراهمراهباسایربازی‌هایکازینوورومیزیارائهمی‌دهد. بازی‌هاییمانندPlumber، DominoesوSwamp Islandیکمنبعسرگرمیعالیهستنداگربازیکنانمی‌خواهندچیزجدیدیراامتحانکنندیافقطمی‌خواهندزمانراتازمانیکهورزشموردعلاقه‌شانبرایشرط‌بندیفعالشود،ازدستبدهند.

بیشتربازی‌هایکازینوبهصورتآزمایشیرایگاندردسترسهستند. اینبدانمعناستکهبازیکنانمیتوانندقبلازاستفادهازپولواقعیبرایشرطبندی،بازیهاراامتحانکنند.